Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Enjoy Vouwgordijnen akkoord gaat. Enjoy Vouwgordijnen behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Enjoy Vouwgordijnen:
Smits&Smits interieurstoffering, handelend onder de handelsnaam “Enjoy Vouwgordijnen”.

– De website:
De website van Enjoy Vouwgordijnen op www.enjoyvouwgordijnen.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

– Product:
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Enjoy Vouwgordijnen en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Klant:
Iedere natuurlijke persoon die met Enjoy Vouwgordijnen handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Enjoy Vouwgordijnen en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden.
Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Enjoy Vouwgordijnen is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen daarin.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief montage door Enjoy Vouwgordijnen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Enjoy Vouwgordijnen de klant een orderbevestiging heeft gezonden.
Indien op verzoek van de klant door Enjoy Vouwgordijnen een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte heeft geaccepteerd, conform de door Enjoy Vouwgordijnen gestuurde orderbevestiging.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Enjoy Vouwgordijnen akkoord gaat. Enjoy Vouwgordijnen behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Al onze producten zijn maatwerk producten en worden op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging.

Artikel 5 Levering
Enjoy Vouwgordijnen zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Enjoy Vouwgordijnen is niet aansprakelijk voor enige overschrijding van een levertermijn.
Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan 40 werkdagen wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Enjoy Vouwgordijnen echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Enjoy Vouwgordijnen de wijze van verzending bepaalt.
Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, daarvoor draagt Enjoy Vouwgordijnen geen enkele verantwoording.

Artikel 6 Retourzendingen
Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Enjoy Vouwgordijnen nimmer een maatwerkproduct retour.
Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Enjoy Vouwgordijnen te wijten is. In zo’n geval zal Enjoy Vouwgordijnen zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7 Garantie
Op de door Enjoy Vouwgordijnen geleverde vouwgordijnsystemen wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaren.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Enjoy Vouwgordijnen, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Enjoy Vouwgordijnen.
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 8 Reclames
De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Indien het door Enjoy Vouwgordijnen geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
Indien en voor zover op Enjoy Vouwgordijnen al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Enjoy Vouwgordijnen uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van grove schuld en opzet van Enjoy Vouwgordijnen. De totale aansprakelijkheid van Enjoy Vouwgordijnen per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding die de afnemer aan Enjoy Vouwgordijnen voor het product heeft betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.
Evenmin is Enjoy Vouwgordijnen aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
De klant vrijwaart Enjoy Vouwgordijnen voor aanspraken van derden, ter zake van schade, welke voortvloeit uit het al dan niet ter beschikking stellen van of het gebruik van het product.

Artikel 10 Overmacht
Enjoy Vouwgordijnen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Enjoy Vouwgordijnen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Enjoy Vouwgordijnen geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Enjoy Vouwgordijnen daaronder begrepen.
Enjoy Vouwgordijnen komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Enjoy Vouwgordijnen haar verplichtingen had moeten nakomen.
Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11 Betaling
Betaling geschiedt direct bij bestelling via Ideal/internetbankieren.
Betaling dient te geschieden zonder aftrek of opschorting van welke aard dan ook. De afnemer is niet gerechtigd om een opeisbare vordering van Enjoy Vouwgordijnen te verrekenen met een niet opeisbare vordering van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
Indien een betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn is voldaan, is Enjoy Vouwgordijnen gerechtigd een incassobureau in te schakelen.

Artikel 12 Eigendom
Het product blijft eigendom van Enjoy Vouwgordijnen tot aan navolgende voorwaarden is voldaan. De klant wordt, na afgifte van het product door Enjoy Vouwgordijnen aan de klant en na volledige betaling door de klant aan Enjoy Vouwgordijnen van de overeengekomen prijs, eigenaar van het product.

Artikel 13 Geschillen
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Enjoy Vouwgordijnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Enjoy Vouwgordijnen staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen Enjoy Vouwgordijnen en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.